Zwroty, wymiany, reklamacje - Gymhero
Zwroty, wymiany, reklamacje

1.  ZWROT TOWARU


1.1. Na odstąpienie od umowy masz 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania przesyłki pod warunkiem, że towar nie był używany i posiada oryginalne metki.

1.2. Paczkę odeślij na adres GYM HERO, ul. Słowikowskiego 81, 05-090 Raszyn, Hala 4, Brama 5; wraz z formularzem zwrotu najwygodniejszą dla Ciebie formą wysyłki.


Przykładowa forma odstąpienia od umowy:

- Adresat: Brilliant Int. 

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*),

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*),

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów),

- Adres konsumenta(-ów),

- Numer konta bankowego do zwrotu konsumenta(-ów),

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

- Data.


1.3. W przypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy, innego niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji odstąpienia od umowy. 

1.4. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji (przy zakupie Towaru) o ile jest to możliwe do spełnienia przez Sprzedawcę, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu należności.

1.5. Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

1.6. Kupujący korzystając z prawa odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

1.7. Sprzedawca nie przyjmuje osobiście zwrotów w siedzibie Firmy. Zaleca się by Kupujący zachował numer nadawczy, niezbędny do śledzenia przesyłki.


2. WYMIANA TOWARU


2.1.  Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym, na życzenie Kupującego podlegają wymianie w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.

2.2.  W przypadku wymiany Towaru Kupujący zostanie obciążony jedynie kosztem ponownej wysyłki Towaru, wynikającej z wybranego sposobu dostawy.

2.3.  W przypadku wymiany Towaru na Towar wyższej wartości Kupujący będzie obowiązany dokonać dopłaty do wartości wybranego Towaru obowiązującego na dzień dokonanego wyboru. W przypadku wymiany Towaru na Towar niższej wartości różnica w kwocie zostanie zwrócona na konto bankowe wskazane przez Kupującego.

2.4.  Realizacja wymiany następuje po uprzednim rozliczeniu wymiany zgodnie z ust. 4.3 powyżej oraz wyborze sposobu dostawy.

2.5.  Kupujący może dokonać wymiany zamówionego Towaru, na taki sam w innym rozmiarze, bądź na inny, ponosząc koszty odesłania nieużywanego towaru, w żaden sposób nieuszkodzonego, w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu na adres Sklepu Internetowego.

2.6.  Kupujący proszony jest o wcześniejsze potwierdzenie drogą mailową czy w ofercie Sklepu Internetowego znajduje się oczekiwany przez Niego rozmiar. W przypadku braku dostępności towaru, Gym Hero dołoży wszelkich starań, by towar wymienić możliwie jak najszybciej. W sytuacji, gdy wymiana będzie niemożliwa (np. z powodu wyczerpania zapasów), Gym Hero zaoferuje do wyboru inny dostępny produkt, lub zwróci pieniądze przelewem na wskazane konto.

2.7.  Czas realizacji wymiany wynosi od 2 do 14 dni roboczych, licząc od momentu otrzymania przez Gym Hero przesyłki z towarem podlegającym wymianie oraz zaksięgowania wpłaty o której mowa w ust. 4 pkt. 4 Regulaminu. 

2.8.  Przesyłkę z towarem podlegającym wymianie należy przesłać na adres: GYM HERO, ul. Słowikowskiego 81, 05-090 Raszyn, Hala 4, Brama 5, załączając wypełniony formularz wymiany Towaru zawierający imię, nazwisko,  numer zamówienia, informację o żądaniu wymiany towaru, dane adresowe na które będzie kierowany wymieniony towar. Towar podlegający wymianie należy przesłać w oryginalnym opakowaniu. Towar podlegający wymianie nie może zawierać śladów użytkowania.

2.9.  Z zasad opisanych w Ustawie o prawach konsumenta nie mogą korzystać osoby, które nabywają dane produkty w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

2.10.  Wymiany realizujemy jedynie za pośrednictwem kuriera- nie ma możliwości osobistej wizyty w biurze Firmy GYM HERO. 
3.    REKLAMACJE3.1.  Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym podlegają 2 (dwu) letniej rękojmi, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta oraz Ustawą Kodeks Cywilny.

3.2. Podstawą rozpoznania reklamacji jest: paragon, faktura VAT, mailowe potwierdzenie zamówienia lub inny dowód uiszczenia płatności (np. bankowe potwierdzenia przelewu lub wyciąg obciążenia karty kredytowej) 

3.3.  W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący powinien podać szczegóły reklamacji, w szczególności jaki Towar reklamuje, kiedy wada została zauważona, jak również okoliczności uzasadniające reklamację i żądania Kupującego.

3.4. Gym Hero w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Kupującego, będącego Konsumentem, reklamacji poinformuje Go o swoim stanowisku w zakresie zasadności zgłoszonego roszczenia o ile zgłosił zażądanie wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona. 

3.5.  Gym Hero w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia przez Kupującego reklamacji, poinformuje Go o swoim stanowisku w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

3.6.  Przesyłka z reklamowanym Towarem powinna zawierać formularz reklamacyjny Kupującego, zawierający dokładny opis wady Towaru, dowód zakupu o którym mowa w pkt 6.2 powyżej oraz aktualny adres zwrotny Kupującego, z kontaktowym numerem telefonu lub adresem e-mail, aby umożliwić bezpośredni i niezwłoczny kontakt z Kupującym.

3.7.  Jeżeli w wyniku uznania przez Gym Hero reklamacji za zasadną, Towar naprawiono lub wymieniono na nowy, bądź zgłoszoną reklamację odrzucono jako niezasadną, Gym Hero niezwłocznie zwróci taki Towar firmą kurierską, na podany przez Kupującego adres, chyba że zostanie ustalona z Kupującym inna forma przekazania Towaru.

3.8.  W sytuacji gdy reklamowany Towar nie zostanie przez Kupującego odebrany, Gym Hero wezwie Kupującego na piśmie lub ewentualnie w inny sposób z Nim osobiście uzgodniony, do odbioru Towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wezwania. Po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu, Gym Hero będzie uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowanie Towaru, w wysokości 2 zł, naliczanej za każdy dzień przechowania.

Prosimy o przesłanie formularza na poniższy adres:

GYM HERO, ul. Słowikowskiego 81, 05-090 Raszyn, Hala 4, Brama 5, e-mail: info@gymhero.eu

Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu potwierdzającego sprzedaż, nie będzie rozpatrywana.

Szeroki asortyment ubrań sportowych w technologii seamless w przystępnych cenach, wysoka jakość wykonania.
Napisz do nas info@gymhero.com.
Nasza firma
+
Obsługa klienta
+
Informacje
+
Moje konto
+