Regulamin

Regulamin sklepu internetowego GYM HERO

 

1.     O NAS


1.1.    Drodzy Użytkownicy, witamy Was w naszym serwisie internetowy „Gym Hero”, który zaprojektowaliśmy i stworzyliśmy po to abyście mogli za jego pośrednictwem nabywać nasze produkty. 

1.2.     W regulaminie naszego serwisu internetowego znajdziecie w szczególności rodzaje usług jakie Wam świadczymy za jego pośrednictwem, warunki świadczenia tych usług, warunki zamawiania produktów i odpłatności za nie, a także tryb postępowania reklamacyjnego. Regulamin udostępniamy nieodpłatnie, przed zawarciem Umowy. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej [https://gymhero.eu/6-regulamin]. Na Waszą prośbę możemy go również udostępnić w taki sposób, który umożliwi Wam jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści poprzez przesłanie jego treści w formacie PDF na adres poczty elektronicznej przez Was wskazany. Dokument w formacie PDF możecie odczytać za pośrednictwem odpowiedniej aplikacji takiej jak np. Adobe® Reader, który można pobrać za darmo ze strony www.adobe.com.

1.3.     Sklep internetowy mieszczący się na stronie www.gymhero.eu, stanowi własność

Brilliant International Sp. z o.o. pod adresem Nowogrodzka, nr 50, lok. 515, kod 00-695 Warszawa, wpisaną do KRS pod nr: 0000807805, legitymującej się numerem NIP:5170402295 oraz REGON: 384622787.

1.4.     Możecie się z nami skontaktować:

1.4.1.Poprzez E-mail:

1.4.1.1.Informacje o produktach / zamówieniach : info@gymhero.eu

1.4.1.2.Informacje / porady  o wymianie / reklamacji / zwrotach: reklamacje@gymhero.eu                                 

1.4.1.3.Współpraca: Piotr Szczepański piotrek@gymhero.eu oraz Marek Sapryk marek@gymhero.eu

1.4.2.w godzinach otwarcia biura obsługi klienta tj. w dni robocze w godzinach 10:00-16:00. W przypadku maili wysyłanych poza godzinami otwarcia biura obsługi klienta odpowiedź na nie następować będzie nie wcześniej niż w kolejnym dniu roboczym.

1.5.    Ilekroć ten Regulamin posługuje się jednym z poniższych pojęć, rozumiemy je w sposób zdefiniowany poniżej:

1.5.1.Czas realizacji – czas w którym Brilliant Int. przygotowuje do wysyłki zamówiony Towar łącznie z terminem jej dostarczenia;

1.5.2.Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

1.5.3. Brilliant Int -           Brilliant International Sp. z o.o. pod adresem Nowogrodzka, nr 50, lok. 515, kod 00-695 Warszawa, wpisaną do KRS pod nr: 0000807805, legitymującej się numerem NIP:5170402295 oraz REGON: 384622787.

1.5.4.Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025. z poźn. zm.);

1.5.5.Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Brilliant Int czynności prawnej (w tym zawarcia umowy sprzedaży Towarów) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

1.5.6.Kupujący –podmiot który zawarł ze Sprzedawcą umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego (Konsument, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) (zwany w dalszej części także „Klientem”);

 1.5.7.Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży Towarów oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę Brilliant International Sp. z o.o. pod adresem Nowogrodzka, nr 50, lok. 515, kod 00-695 Warszawa, KRS nr: 0000807805, NIP:5170402295 oraz REGON: 384622787. za pośrednictwem strony internetowej mieszczącej się pod adresem www.gymhero.eu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.);

1.5.8.Reklamacja – tryb postępowania w przypadku wystąpienia wady fizycznej lub prawnej sprzedanego Towaru;

1.5.9.Rękojmia – tryb dochodzenia odpowiedzialności od Brilliant Int. w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego Towaru;

1.5.10.Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.gymhero.eu prowadzony przez Brilliant Int., umożliwiający składanie zamówień na Towary drogą elektroniczną;

1.5.11.Sprzedawca – Brilliant International sp. z o.o. (zwany w dalszej części także „Brilliant Int.”);

1.5.12.Towar - rzecz ruchoma, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, dostępna w sprzedaży w Sklepie internetowym;

1.5.13.Umowa zawierana na odległość – umowa zawarta przez Brilliant Int. z Konsumentem (w tym umowa sprzedaży Towarów), bez fizycznej obecności Konsumenta, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

1.5.14.Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.);

1.5.15.Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.)

1.5.16.Wada istotna – podstawa umożliwiająca skorzystanie przez Konsumenta w ramach Reklamacji z określonych praw z tytułu rękojmi, przewidzianych w przepisach odrębnych w tym w Kodeksie Cywilnym;

1.5.17.Wada fizyczna:

1.5.17.1.Wadą fizyczną jest niezgodność Towaru z Umową w sytuacji gdy:

1.5.17.1.1.Towar nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć a które wynikają z celu umowy sprzedaży, okoliczności czy też przeznaczenia Towaru;

1.5.17.1.2.Towar nie ma właściwości, o których Kupujący został zapewniony przez Sprzedawcę lub publikowaną przez Brilliant Int. reklamę.

1.5.17.1.3.Towar nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy okazji zawierania umowy, jeżeli Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia;

1.5.17.1.4.Towar został wydany Kupującemu w stanie niezupełnym;

1.5.17.2.Nie stanowi wady fizycznejw rozumieniu niniejszego Regulaminu ubytek lub uszkodzenie Towaru, o którym Kupujący został poinformowany przed jego nabyciem.

1.5.18.Wada prawna – niezgodność Towaru z Umową w sytuacji gdy:

1.5.18.1.stanowi on własność osoby trzeciej;

1.5.18.2.obciążony jest prawem osoby trzeciej;

1.5.18.3.ograniczenie w korzystaniu z towaru lub rozporządzaniu nim wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu;

1.5.19. Zamówienie – złożenie  przez Kupującego oświadczenia o woli zakupienia Towaru, nie stanowiące zawarcia umowy sprzedaży Towaru do czasu potwierdzenia Zamówienia przez Brilliant Int..

1.6.    Jakkolwiek staramy się ulepszać, unowocześniać i poprawiać nasz Sklep internetowy, miejcie świadomość, że udzielamy Wam licencji na korzystanie ze Sklepu internetowego w wersji „taki jak jest” („as is”) co oznacza, że udzielamy Wam licencji na korzystanie ze Sklepu internetowego w takim stanie w jakim ów serwis się znajduje, nie udzielając jakichkolwiek gwarancji jakości czy innych oświadczeń, innych niż te, które wskazaliśmy w Regulaminie.

1.7.    Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych lub systemów zasilania, ani za błędy w transmisji danych wynikające z opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisję danych, za szkody powstałe w związku z serwisem lub jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania serwisu przez użytkownika lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego.

1.8.    Dane zgromadzone w Serwisie chronimy m.in. poprzez zastosowanie szyfrowanego połączenia, a także innych rozwiązań zabezpieczających Wasze dane w serwisie.

1.9.    Możesz korzystać ze Sklepu internetowego wyłącznie po ukończeniu 13 lat.

1.10.  Brilliant Int. w żaden sposób nie ogranicza dostępu do Sklepu internetowego obywatelom krajów trzecich z terytorium Unii Europejskiej (innych niż Polska). Sklep internetowy jest dostępny dla wszystkich osób zamieszkałych na terenie Unii Europejskiej (w tym zakupione Towary mogą być dostarczone na terytorium całej Unii Europejskiej). 

1.11.  Rekomendujemy, abyś przed dokonaniem zakupu sprawdził czy my, bądź któryś z naszych autoryzowanych partnerów nie prowadzi w Twoim kraju (gdy nie zamieszkujesz na terytorium Polski) lub bliżej Twojego kraju, lokalnej witryny Brilliant Int.. Skorzystanie z lokalnej witryny może zredukować koszty dostawy towaru do twojego miejsca zamieszkania. Listę sklepów Brilliant Int. prowadzących sprzedaż z terytorium innych krajów znajdziesz na stronie naszego Sklepu internetowego. Po stwierdzeniu, że zakupy w innym sklepie internetowym mogą być dla Ciebie korzystniejsze cenowo pod kątem kosztu dostawy, ze względu na miejsce twojego pobytu, zaproponujemy Ci przeniesienie na inną witrynę lokalną. Nie jesteś związany naszą rekomendacją. Odmowę przeniesienia na witrynę lokalną będziemy traktowali jako chęć dokonywania zakupów za pośrednictwem naszego Sklepu internetowego.

 

2.    INFORMACJE OGÓLNE


2.1.  Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego.

2.2.  W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym Kupujący powinien posiadać urządzenie pozwalające na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej e-mail, jak również przeglądarki internetowej stron www z włączoną obsługą skryptów JavaScript. W szczególności w celu skutecznego złożenia Zamówienia niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari), a także klawiaturą lub inne urządzeniem wskazującym, umożliwiającym poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Należy pamiętać, że nie wszystkie przeglądarki zapewniają jednakowy komfort korzystania ze stron internetowych.

2.3.  Informacje znajdujące się na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w związku z powyższym złożenie przez Kupującego Zamówienia nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.

2.4.  Informacje dotyczące oferowanych przez Sprzedawcę Towarów m.in.: producenta Towaru, posiadanych przez Towary znakach bezpieczeństwa i zgodności, przeznaczenia, sposobu użytkowania dostępne są na stronie Sklepu internetowego, w opisie wybranego Towaru

2.5.  Wszystkie Towary oferowane w Sklepie internetowym Brilliant Int. są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały uszyte lub wyprodukowane jako wzory autorskie Brilliant Int. na rynku polskim. Brilliant Int. dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych Towarów, były zgodne z rzeczywistością. Sposób wyświetlania koloru zależy jednak od używanego systemu operacyjnego i sprzętu jakim dysponuje Kupujący.

2.6.  Rozmiar w centymetrach podany jest według tabel marki fitness Gym Hero. Jeżeli Kupujący nie jest pewny ustalonej tabeli rozmiarów powinien skontaktować się ze Sprzedającym prosząc o dokładne wymiary produktu pod adresem mailowym przeznaczonym do udzielania informacji o produktach wskazanym w pkt 4.1.1 Regulaminu.

2.7.  Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Towarów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie Sklepu internetowego należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach sklepu użyte są w celach informacyjnych.

2.8.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

2.9.  Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają oraz nie ograniczają uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy odrębnych przepisów. W sytuacji sprzeczność pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentowi uprawnienia, pierwszeństwo mają przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące.


3.    PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA


3.1. Brilliant Int. za pośrednictwem Sklepu Internetowego oferuje Kupującym towary z branży fitness moda (odzież, dodatki, akcesoria, lifestyle). 

3.2.  Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny Towaru, który zamówił za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

3.3.  Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Kupującym Towarów pozbawionych Wad fizycznych i Wad prawnych.


4.    METODY KOMUNIKACJI ZE SPRZEDAJĄCYM


4.1. Brilliant Int. udostępnia Kupującym kanały komunikacji wskazane w pkt 1.4 Regulaminu. 

4.2.  Sprzedawca kontaktuje się z Kupującym za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, na podany przez Kupującego numer telefonu, przetwarzane przez Brilliant Int. na zasadach określonych w polityce prywatności.

 

5.    CENA


5.1.  Obowiązują ceny Towarów oferowane na stronie www.gymhero.eu z chwili złożenia Zamówienia. Oferowane ceny są cenami końcowymi, to znaczy, że zawierają także podatek VAT obowiązujący na terytorium Polski,  w wysokości aktualnej w chwili złożenia Zamówienia. Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności. 

5.2.  Cena Towaru jest wiążąca po potwierdzeniu przez Sprzedawcę otrzymania złożonego przez Kupującego Zamówienia i od momentu uruchomienia realizacji Zamówienia cena ta nie ulega zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów w trakcie realizacji konkretnego Zamówienia.

5.3.  W razie stwierdzenia błędnej ceny zamówionych produktów, Sprzedawca jak najszybciej powiadomi o tym Kupującego, dając mu możliwość potwierdzenia Zamówienia z prawidłową ceną lub jego anulowania. Jeżeli Sprzedawca nie zdoła skontaktować się z Kupującym, uzna takie Zamówienie za anulowane, a wszystkie wpłacone kwoty zostaną zwrócone Kupującemu w całości

5.4.  W żadnym razie Brilliant Int.  nie jest zobowiązane do sprzedaży żadnego Towaru po cenie błędnej lub niższej, wtedy gdy błąd cenowy jest oczywisty i niewątpliwy, a Kupujący mógł bez trudu stwierdzić, że to błąd.


6.     SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ


6.1. Brilliant Int. prowadzi sprzedaż Towarów oferowanych za pośrednictwem sieci Internet.

6.2.  Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem godzin lub dni w których dostęp może być ograniczony ze względów technicznych. Realizacja zamówień odbywa się w Dni robocze w godzinach 9:00-16:30.

6.3.  Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą realizowane następnego Dnia roboczego nie wcześniej niż w momencie zaksięgowania płatności, przy realizacji płatności z góry.

6.4.  Zamówienie Towaru następuje po naciśnięciu ikony "ZAMÓW" i przejściu przez proces potwierdzania danych niezbędnych do dokonania wysyłki oraz sposobu dostawy i płatności.

6.5.  Jeżeli przy produkcie widnieje informacja „OUT OF STOCK”, tak oznaczony Towar nie wróci do sprzedaży albo obecnie jest niedostępny na stanie magazynowym, w celu informacji o dostępności produktu proszę skontaktować się z obsługą Sklepu na adres: info@gymhero.eu

6.6.  Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówień znajdującego się na stronie Sklepu internetowego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza zamówień i wynikającego z tego konsekwencje.

6.7.  W celu dokonania zakupu Kupujący:

6.7.1.może dokonać dobrowolnej rejestracji poprzez podanie danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres e-mail, login oraz hasło);

6.7.2.może skorzystać z szybkich zakupów – w przypadku wyboru tej opcji nie ma potrzeby rejestracji.

6.8.  Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, jak również w celu prawidłowego przebiegu transakcji. Kupujący powinien także podać numeru telefonu kontaktowego i adresu poczty elektronicznej e-mail, które będą konieczne do potwierdzenia złożonego zamówienia w tym kontaktu z Kupującym w sprawie Zamówienia.. Nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub wręcz uniemożliwić realizację zamówienia.

6.9.  Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia. W razie braku otrzymania takiej informacji Kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem internetowym drogą telefoniczną lub mailową. Brilliant Int. zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

6.10.       Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku:

6.10.1.błędnego lub częściowego wypełnienia formularza zamówienia oraz braku potwierdzenia zamówienia które to uniemożliwiają przyjęcie zamówienia do realizacji,

6.10.2.braku zaksięgowania przelewu w wysokości wynikającej ze złożonego przez Kupującego zamówienia w terminie 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia (Sklep Gym Hero daje możliwość Kupującemu w terminie 5 dni od złożenia zamówienia na dokonanie zapłaty. Brak zaksięgowania środków na naszym koncie w w/w terminie spowoduje automatycznie anulowanie zamówienia),

6.10.3.wysłana przesyłka Towarów nie zostanie odebrana.

6.11.       Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę Sklepu, zamówienie takie może zostać anulowane przez Sklep. Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie przy użyciu dostępnych kanałów komunikacji wskazanych w ust. 5 pkt 8.

6.12.       Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna sprzedaży zamówionego Towaru w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ze wskazaną chwilą Sprzedawca nabywa uprawnienie do przetwarzania danych osobowych do celów związanych z realizacją zamówienia. 

6.13.       Kupujący może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia lub wycofać złożone zamówienie droga mailową, pisząc na adres: info@gymhero.eu jedynie do momentu wysyłki zamówienia do działu realizacji (zmiana statusu zamówienia na Preparation in progress)

6.14.       Rabaty udzielone Kupującemu nie łączą się z promocjami obowiązującymi w Sklepie internetowym

6.15.       Sklep internetowy www.gymhero.eu – przyjmuje płatności przelewem, PayU, PayPal oraz płatności za pobraniem.

6.16.       W przypadku płatności przelewem:

6.16.1.  płatności należy realizować na następujący numer rachunku bankowego

6.16.1.1.  Przy płatności w PLN: mBank 10 1140 2062 0000 4934 0900 1001

6.16.1.2.  przy płatności w EUR: mBanku BREXPLPWMBK IBAN: PL10 1140 2062 0000 4934 0900 1001

6.16.2.Właścicielem rachunku bankowego jest BRILLIANT INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nowogrodzka, nr 50, lok. 515, kod 00-695 Warszawa, KRS 0000807805, (NIP) 5170402295

6.16.3.W tytule wpłaty prosimy koniecznie podać kod zamówienia.


7.    CZAS I KOSZTY REALIZACJI ZAMÓWIENIA


7.1.  Sprzedawca przystępuje do realizacji Zamówienia, w przypadku przesyłek pobraniowych niezwłocznie (w pierwszym dniu roboczym) po potwierdzeniu otrzymania złożonego Zamówienia, a w pozostałych przypadkach po zaksięgowaniu płatności.

7.2.  Przesyłki wysyłane są maksymalnie w terminie od 1 do 10 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty. O wysłaniu paczki Kupujący informowany jest oddzielnym mailem, który jest generowany automatycznie po wysyłce sprzedawanego Towaru. W szczególnych przypadkach powstałych z przyczyn obiektywnie niezależnych od Brilliant Int. , Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji. Kupujący będzie o zaistniałych okolicznościach powiadomiony drogą telefoniczną bądź mailową. Klient ma możliwość rezygnacji z zamówienia w przypadku wydłużenia czasu realizacji zaakceptowanego zamówienia.

7.3.  W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Kupującego informowany jest on o stanie zamówienia. Kupujący ma możliwość wybrania sposobu realizacji Zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi ze strony Kupującego w przeciągu 7 dni od dnia przesłania informacji o niedostępności części produktów - Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.

7.4.  W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonych w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Strony postanowią inaczej.

7.5.  Produkt z informacją w opisie produktu np. “dostępność 30 dni” to model z wydłużonym okresem realizacji zamówienia. Zamówienia takie realizowane są w terminie podanym w opisie. Termin dostępności każdego modelu odzieży i dodatków podany jest zawsze w opisie przedmiotu.

7.6.  Towar jeśli jest dostępny w magazynie - będzie wysyłany w momencie otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe w wysokości 100% wartości zamówienia. Jeśli wpłata dotrze na konto firmy do godziny 15 towar może być wysłany tego samego dnia.

7.7.  W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki, Brilliant Int.  zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera, który będzie zawierał dane odbiorcy i kuriera, jak również krótki opis wyglądu Towaru oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Brilliant Int.. 

7.8.  Nieodebranie paczki i zwrot przesyłki do Sprzedawcy skutkuje obciążeniem Kupującego kosztami ponownego jej nadania, jeżeli Kupujący zgłosi chęć ponownego nadania przesyłki i wyrazi wole jej odebrania. W innym przypadku zwrot przesyłki będzie traktowany jako zwrot Towaru przez Kupującego.

 

8.    KOSZTY DOSTAWY


8.1.  Dostawy realizowane są za pośrednictwem Kuriera wybranego przez Sprzedawcę, oznaczonego przy składaniu Zamówienia. 

8.2.  Dostawy są realizowane po uprzedniej zapłacie za zamówienie, chyba że Kupujący wybierze sposób realizacji dostawy za pobraniem. 

8.3.  Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu jako adres dostawy.

8.4.  Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy oraz płatności w panelu „Koszyk”, w zakładce „Sposób dostawy”.  

8.5.  Koszty dostawy podane w panelu „Koszyk” obowiązują na terenie Polski. 

8.6.  Koszty przesyłek do innych krajów ustalane są indywidualnie z Kupującym dla każdego zamówienia oddzielnie.


9.  PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ JEGO SKUTKI


9.1. Konsument, który zakupił Towar w Sklepie internetowym ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia następującego po dniu, w którym Konsument lub wskazana przez Konsumenta osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszli/weszła w posiadanie produktu. Aby zachować 14 – sto dniowy termin, oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać przekazane Sprzedawcy przed jego upływem. 

9.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien powiadomić o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy Brilliant Int. w drodze jednoznacznego oświadczenia woli. Kupujący może poinformować Sprzedawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia korzystając z jednego z poniższych sposobów:


9.2.1. w formie elektronicznej, logując się na swoje konto i wypełniając elektroniczny formularz zwrotu;

9.2.2. w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@gymhero.eu;

9.2.3. w formie pisemnej na adres GYM HERO, Słowikowskiego 81, hala 4 / brama 5, 05-090 Raszyn.

Sposób złożenia oświadczenia zależy wyłącznie od Klienta, a wybór formy złożenia oświadczenia w żaden sposób nie ogranicza możliwości odstąpienia od umowy.


9.3.   Skutki odstąpienia od umowy:

9.3.1. W przypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy, innego niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji odstąpienia od umowy. 

9.3.2. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji (przy zakupie Towaru) o ile jest to możliwe do spełnienia przez Sprzedawcę, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu należności. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu dostawy za pobraniem, Sprzedawca zwraca dokonane płatności na konto bankowe podane przez Kupującego.

9.3.3. Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Kupujący powinien odesłać zwracany Towar na adres: GYM HERO, ul. Słowikowskiego 81, Hala 4, Brama 5, 05-090 Raszyn, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin 14–dniowy jest zachowany, jeżeli Towar został odesłany przed jego upływem. 

9.3.4. Kupujący korzystając z prawa odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

9.4.  Kupujący niebędący Konsumentem, nie ma prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, zaś w zakresie takiej sprzedaży zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

9.5.   Sprzedawca nie przyjmuje osobiście zwrotów w siedzibie Firmy. Sprzedawca nie odbiera zwrotów z paczkomatów. Zwroty prosimy by były wysyłane za pośrednictwem kuriera bądź Poczty Polskiej. Zaleca się by Kupujący zachował numer nadawczy, niezbędny do śledzenia przesyłki.


10. REKLAMACJE


10.1.  Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym podlegają 2 (dwu) letniej rękojmi, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta oraz Ustawą Kodeks Cywilny.

10.2. Podstawą rozpoznania reklamacji jest: paragon, faktura VAT, mailowe potwierdzenie zamówienia lub inny dowód uiszczenia płatności (np. bankowe potwierdzenia przelewu lub wyciąg obciążenia karty kredytowej) 

10.3. Kupujący może poinformować Sprzedawcę o skorzystaniu z prawa do reklamacji towaru, korzystając z jednego z poniższych sposobów:


10.3.1. w formie elektronicznej, logując się na swoje konto i wypełniając elektroniczny formularz reklamacji;

10.3.2. w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@gymhero.eu;

10.3.3. w formie pisemnej na adres GYM HERO, Słowikowskiego 81, hala 4 / brama 5, 05-090 Raszyn.

Sposób złożenia oświadczenia zależy wyłącznie od Klienta, a wybór formy złożenia oświadczenia w żaden sposób nie ogranicza możliwości reklamacji towaru.


10.4.       W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący powinien podać szczegóły reklamacji, w szczególności jaki Towar reklamuje, kiedy wada została zauważona, jak również okoliczności uzasadniające reklamację i żądania Kupującego.

10.5.      Brilliant Int. w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Kupującego, będącego Konsumentem, reklamacji poinformuje Go o swoim stanowisku w zakresie zasadności zgłoszonego roszczenia o ile zgłosił zażądanie wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona. 

10.6.       Brilliant Int. w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia przez Kupującego reklamacji, poinformuje Go o swoim stanowisku w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

10.7.       Przesyłka z reklamowanym Towarem powinna zawierać oświadczenie reklamacyjne Kupującego, zawierające imię i nazwisko, numer zamówienia, dokładny opis wady Towaru, dowód zakupu o którym mowa w pkt 11.2 powyżej oraz aktualny adres zwrotny Kupującego, z kontaktowym numerem telefonu lub adresem e-mail, aby umożliwić bezpośredni i niezwłoczny kontakt z Kupującym.

10.8.       Jeżeli w wyniku uznania przez Brilliant Int. reklamacji za zasadną, Towar naprawiono lub wymieniono na nowy, bądź zgłoszoną reklamację odrzucono jako niezasadną, Brilliant Int. niezwłocznie zwróci taki Towar firmą kurierską, na podany przez Kupującego adres, chyba że zostanie ustalona z Kupującym inna forma przekazania Towaru.

10.9.       W sytuacji gdy reklamowany Towar nie zostanie przez Kupującego odebrany, Brilliant Int.  wezwie Kupującego na piśmie lub ewentualnie w inny sposób z Nim osobiście uzgodniony, do odbioru Towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wezwania. Po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu, Brilliant Int.  będzie uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowanie Towaru, w wysokości 2 zł, naliczanej za każdy dzień przechowania.

10.10.       Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu potwierdzającego sprzedaż, nie będzie rozpatrywana.


11.  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI


11.1.      Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do takich procedur tj. możliwości skierowania sprawy za zgodą obu stron umowy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego.

11.2.       Konsument posiada prawo do zwrócenia się: – do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie ewentualnego sporu wynikłego z zawartej z Brilliant Int.  umowy sprzedaży, – do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia ewentualnego sporu między Klientem, a Brilliant Int.;

11.3.       Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w przedmiocie rozstrzygnięcia ewentualnego sporu między Kupującym a Brilliant Int. , korzystając także z bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, w tym m.in. Federacja Konsumentów.


12. PRAWA AUTORSKIE


12.1.       Niniejsza strona internetowa, w tym jej struktura, układ graficzny, teksty, zdjęcia i grafika oraz prezentowane prace stanowią wyłączną własność Gym Hero Natalia Dusza oraz  Brilliant Int  podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 880, z późn. zm.).

12.2.       Zdjęcia na stronie www.gymhero.eu są własnością Gym Hero Natalia Dusza oraz Brilliant Int., a jej właściciel nie wyraża zgody na ich powielanie, chyba że co innego wynika z informacji zawartych na stronie. W dziale „Sklep” znajdują się również rzeczy innych projektantów niż Brilliant Int..

12.3.       Żadna część niniejszej strony internetowej, a w szczególności teksty, zdjęcia, grafika i znaki towarowe, nie może być tak ściągana jak i rozpowszechniana, zarówno w publikacjach elektronicznych (w tym również na innych stronach WWW), jak i w formie drukowanej, bez zgody Gym Hero Natalia Dusza oraz Brilliant Int..

12.4.       Wszelkie inne znaki towarowe, nazwy i logo zawarte na niniejszej witrynie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi będącymi prawną własnością swoich prawowitych właścicieli.


13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


13.1.       Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

13.2.       Administratorem danych osobowych jest Brilliant International Sp. z o.o. pod adresem Nowogrodzka, nr 50, lok. 515, kod 00-695 Warszawa, wpisaną do KRS pod nr: 0000807805, legitymującej się numerem NIP:5170402295 oraz REGON: 384622787.

13.3.       Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:

13.3.1.świadczenia usług drogą elektroniczną, 

13.3.2.marketingu, w tym profilowania i w celach analitycznych,

13.3.3.dopasowania treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań,

13.3.4.pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług.

13.4.       Dane osobowe będą przetwarzane do chwili cofnięcia zgody na takie przetwarzanie. W innym przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji umowy/usług, a jedynie w uzasadnionych wypadkach przez dłuższy okres (minimalny i niezbędny dla realizacji odpowiednich celów i praw), jednak zawsze przy zachowaniu pełnej zgodności procesu przetwarzania danych w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa – dotyczy to np. przetwarzania danych po zakończeniu świadczenia usługi w celach reklamacyjnych, czy innego dochodzenia roszczeń. 

13.5.       Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych. Klient może również żądać ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

13.6.       Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Ponadto w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, Klient ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

13.7.       Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo w dowolnej chwili wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Procedura składania skargi oraz dodatkowe informacje znajdują się w Serwisie Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13.8.       Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

13.9.       Niektóre dane osobowe wymagane są do zawarcia odpowiedniej umowy lub skorzystania z niektórych funkcjonalności. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy, może być brak możliwości skutecznego dokonania czynności niezbędnych do zawarcia umowy, np. złożenia zamówienia, czy jego rozliczenia.

13.10.    Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w „Polityce Prywatności” dostępnej pod adresem https://gymhero.eu/content/15-polityka-prywatnosci


14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


14.1.       Prawem właściwym dla wszelkich umów zawartych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.

14.2.       We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

14.3.       W przypadku powstania sporów na gruncie zawartych umów Strony będą dążyły do ich polubownego rozwiązania. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedającym, a Klientem będącym Konsumentem zostaje poddane do rozstrzygnięcia sądom powszechnym właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

14.4.       Do zamówień złożonych i umów zawartych przed datą obowiązywania niniejszego Regulaminu (tj. do 06.02.2019 roku włącznie) zastosowanie mają postanowienia regulaminu poprzednio obowiązującego. Natomiast co do zamówień złożonych i umów zawartych od dnia 07.02.2019 roku zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

14.5.       Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 07.02.2019 r.


Copyright © 2014-2019 Gym Hero


Wykorzystywanie treści regulaminu w całości lub fragmentach bez zgody ich autora będzie traktowane jako naruszenie prawa autorskiego.

Szeroki asortyment ubrań sportowych w technologii seamless w przystępnych cenach, wysoka jakość wykonania.
Napisz do nas info@gymhero.eu.
Nasza firma
+
Obsługa klienta
+
Informacje
+
Moje konto
+